ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Doplňující informace a nařízení

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§7, odst. 2) žák přestává být žákem školy:

  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  • jestliže byl vyloučen ze školy
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s §12 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se školním řádem školy, který je k dispozici na stránkách www.zusvkopava.cz.